Alarõhutest ehk õhulekketest | Alarõhutest OÜ

Alarõhutest

Alarõhutest ehk õhulekke test, inglise keeles ka blower door test

Kasutame igapäevaselt enda töös Minneapolis Blower Door Measuring Systems aparatuuri, mis on maailma üks edukamaid ja täpsemaid süsteeme õhutiheduse mõõtmiseks.

Vaata alarõhutesti kohta käivat videot

Play Video

Lähtuvalt objekti suurusest valime välja sobiva mõõtemeetodi ja süsteemi parameetrid, jälgides ISO 9972:2015 standardit.

Testi kaudu õhutiheduse hindamisega ja tänu sellele õhutiheduse parandamisega hoiame juba ehitusfaasis kokku energiakulu ja ennetame välispiiretes niiskusohtlike piirkondade teket või õhu kondenseerumist.

Alarõhutest on soovitatav viia läbi enne siseviimistluse tegemist, et õhulekete parandamiseks ei tuleks hiljem teostada taastamistöid.

Arvutuslikud õhulekke baasväärtused on toodud „Hoone energiatõhususe arvutamise metoodikas“, vastu võetud 0506.2015 nr 58.

Hoone õhulekkearvu baasväärtused välispiirde ruutmeetri kohta

KasutusotstarveÕhulekkearvu baasväärtus m3/(h-m2)
Uus hoone, oluline rekonstrueerimineRekonstrueerimine, olemasolev hoone
Väikeelamu46
Muu hoone2,54

RT I, 18.01.2019, 7 – jõustunud 21.01.2019

Alarõhutesti väärtused

Väärtuseid kasutatakse, kui õhupidavust ei ole mõõdetud või muul viisil tõendatud. Eesti elamute õhulekke uuring (2008) näitab empiiriliste vaatlustega, et mõõdetud tulemus on enamasti madalam kui baasväärtus, mis tähendab et ilma mõõtmata kasutatakse ka energiamärgise arvutamisel energiamärgist kehvemaks tegevaid väärtuseid.

Ventilaatoriga survestamise meetodit võib kasutada erinevatel eesmärkidel, näiteks:

  • Õhulekke mõõtmiseks hoones või hooneosas ja võrdluseks ehitusprojektis määratud arvutusliku väärtusega
  • Sarnaste hoonete või hooneosade õhulekke võrdlemiseks
  • Olemasolevas või rekonstrueeritavas hoones õhulekke vähendamise eesmärgil rakendatud meetmete tulemuslikkuse kontrollimiseks

ISO 9972:2015 käsitleb kolme mõõtmismeetodit:

  1. Kasutuses oleva hoone katsetamiseks mõeldud meetod, kus ventilatsiooni avad on suletud ja kogu hoone mehaanilise ventilatsiooni või õhu konditsioneerimise avad on tihendatud.
  2. Hoone piirdetarindi katsetamiseks (enamasti ehitus käigus), mille kõik kavatsuslikud avad on tihendatud ning uksed, aknad ja luugid on suletud.
  3. Eriotstarbeliste hoonete katsetamine.

Kuidas alarõhutest töötab?

Mõõtesüsteem koosneb ventilaatorsüsteemist koos ukseava kattega, rõhumõõturist ja juhtseadest.

Ventilaatorsüsteemi abil tekitatakse hoonesse alarõhk, mis paneb õhu läbi piirdetarindite hoonesse liikuma. Talvisel ajal on termokaameraga näha, kus on kehvema tihedusega kohad ja kust külm õhk hoonesse siseneb. Suvetingimustes on heaks abivahendiks suitsugeneraator.

Milline on alarõhutesti hind?

Hind sõltub projekti mahust, mistõttu soovitame hinnapakkumise saamiseks meiega selle lehel all oleva kontaktvormi kaudu ühendust võtta.

Scroll to Top